Regulamin


 

Regulamin Konkursu 9. Leica Street Photo. – zwany dalej „Regulaminem”.

 

 

1. Postanowienia ogólne.

Konkurs fotograficzny 9. Leica Street Photo – (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez 6×7 Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (kod: 01-684), przy ul. Klaudyny 32c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330803, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, NIP 118-199-76-92, (dalej „Organizator”). Informacje dostarczone przez Uczestnika mogą̨ być́ wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej nagrody.

2. Czas trwania Konkursu

 

Konkurs trwa w dniach od 22.11.2019 do 31.12.2019 roku. 31.12.2019 o 23:59 formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty i rozpocznie się głosowanie jury. Wyniki konkursu zostaną upublicznione nie później niż 14.01.2020.

 

 

3.  Komisja Konkursowa

 

Organizatorem konkursu jest Leica 6x7 Gallery. Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), zajmującą się oceną nadesłanych fotografii i wyborem laureatów Konkursu. Jurorom zostanie udostępniona galeria nadesłanych prac.Każdy juror / jurorka dokona swojego wyboru zdjęcia 20 prac które ich zdaniem zasługują na wyróżnienie wystawą, oraz nagrodą główną. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są̨ ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.


4. Nagrody.

 

1. Nagroda główna. Na podstawie głosowania Jury zostanie wyłoniona zwycięska fotografia, ta która otrzyma najwięcej głosów. Autor / autorka zwycięskiej fotografii otrzyma aparat fotograficzny Leica D-LUX 7.

 

2. Do każdej nagrody rzeczowej Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. (Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)

 

3. Nagrodą w konkursie jest prezentacja w formie wystawy w Leica 6X7 Gallery Warszawa fotografii wybranych przez Jury. Jury wybierze 20 zwycięskich fotografii.

 

4. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją fotografii, organizacją wystawy i wernisażu.

5. Przebieg konkursu.

 

1. Udział w konkursie mogą wziąć osoby pełnoletnie lub posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

2. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.

3. Prace konkursowe przyjmowane są̨ w terminie od 22.11.2019 do 31.12.2019 r.

 

4. Uczestnik Konkursu może zgłosić́ maksymalnie pięć zdjęć.  Wszystkie fotografie powinny być́ wykonane po 1 stycznia 2019 r.

 

5. Nadsyłając fotografię Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania tą fotografią. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana fotografia nie narusza praw osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii, oraz że osoby te wyraziły zgodę̨ na wykorzystanie fotografii w Konkursie, w tym – na rozpowszechnianie prawa do ich wizerunku. W przypadku braku takowej zgody Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób.

6. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.leicastreetphoto.pl

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac konkursowych to 31.12.2019 r., godz. 23.59.

7. Technika wykonania fotografii jest dowolna.

8. Zdjęcia nadesłane nie mogą zawierać́ treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe, oraz innych treści, których prezentacja publiczna jest prawnie zakazana.

9. Tematem Konkursu jest tzw. fotografia uliczna – Street Photo. Decyzję czy zgłoszona fotografia realizuje temat konkursu czy nie, podejmuje Jury. W formularzu zgłoszeniowym należy dodać́ zdjęcie o wadze nie większej niż 2 MB. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o bezzwłocznie dostarczenie plików cyfrowych w największej posiadanej rozdzielczości - umożliwiającej druk wysokiej jakości w formacie 50cm dłuższy bok. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, maksymalnie po upływie 24h od otrzymania informacji od organizatora po wyłonieniu nagrodzonych prac, Organizator może odstąpić́ od przyznania nagrody.

10. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nadesłanych zdjęć́, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz w galeriach na terenie Rzeczposlpolitej Polskiej. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji:

11. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną̨ techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

12. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie 1., powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostepnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć́ do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie i publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem.

13. Wyniki Konkursu zostaną̨ opublikowane na następujących platformach informacyjnych: www.leicastreetphoto.pl, www.leica-gallery.pl, oraz na profilach Leica Camera Poland oraz Leica 6x7 Gallery Warszawa w serwisie społecznościowym Facebook.

14. Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu drogą poczty elektronicznej,

 

6. Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają̨ warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również̇ w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń́, podania określonych danych bądź́ przedłożenia określonych dokumentów.

2. Z udziału Konkursie wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

 

7. Ochrona danych osobowych

 

1. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.
2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu oraz zgodnie z jego regulaminem.
3. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.