Regulamin Konkursu Fotograficznego 10. Leica Street Photo zwany dalej „Regulaminem”.


1. Organizator

Konkurs 10. Leica Street Photo – (zwany dalej „Konkursem”), jest organizowany przez 6×7 Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (kod: 01-684), przy ul. Klaudyny 32c, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000330803, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000 zł, NIP 118-199-76-92, (dalej „Organizator”).

2. Czas trwania Konkursu. 

Konkurs trwa od ogłoszenia w dniu 16.11.2020 do 16.12.2020 roku do godziny 19:59. Formularz zgłoszeniowy zostanie wtedy zamknięty i rozpocznie się głosowanie Jury. Wyniki konkursu zostaną upublicznione 21.12.2020 roku.

3. Tematyka Konkursu.
 
Konkurs jest poświęcony szeroko pojętej fotografii ulicznej. 
 
4. Komisja Konkursowa. 
Organizator powoła komisję konkursową („Jury”), składającą się z min. trzech osób. Skład Jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej konkursu (leicastreetphoto.pl). Jury zajmuje się oceną nadesłanych prac i wyborem finalistów oraz laureata Konkursu. Jurorom zostanie udostępniona galeria nadesłanych prac. Głosowanie odbędzie się za pomocą systemu online wyposażonego w system weryfikujący dostęp. Do grona finalistów zostanie zaliczonych 20 prac, które uzyskały najwięcej głosów członków Jury. Zwycięska praca zostanie wybrana w wyniku dogrywki – osobnego głosowania jurorów na jedną z prac z grona finalistów. Zwycięży praca, która otrzyma najwięcej głosów jurorów. Decyzje podjęte przez Jury Konkursowe są̨ ostateczne i nie podlegają̨ zaskarżeniu.

5. Nagrody
a. Główną nagrodą w konkursie jest aparat fotograficzny Leica Q2. Zwycięska praca zostanie wyłoniona na podstawie głosowania Jury. Nagroda główna w Konkursie zostanie wydana zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Polsce. 

b. Prace zakwalifikowane do finału wezmą udział w wystawie w 6×7 Leica Gallery w Warszawie oraz będą częścią wystawy 10. Leica Street Photo prezentowaną w innych galeriach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator pokrywa wszystkie koszty związane z drukiem i prezentacją zwycięskich prac, organizacją wystawy i wernisażu.
c. Do każdej nagrody rzeczowej Uczestnik otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości wydanej nagrody. Uczestnik wyraża zgodę na przeznaczenie dodatkowej nagrody pieniężnej na pokrycie przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranej nagrody i w związku z tym nagroda pieniężna nie zostanie wydana Uczestnikowi. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. (Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 200 z późn. zm.)
6. Przebieg konkursu
a. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby pełnoletnie, niepowiązane kapitałowo, osobowo lub stosunkiem pracy z Organizatorem. Warunkiem udziału osób niepełnoletnich jest zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.

b. Podanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody.
c. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www.leicastreetphoto.pl
d. Prace konkursowe przyjmowane są̨ w terminie od dnia ogłoszenia Konkursu do 16.12.2020 r. do godziny 19:59.
e.   Uczestnik Konkursu może zgłosić́ maksymalnie pięć zdjęć.
f. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Tematyka powinna nawiązywać do fotografii ulicznej. Podstawowe kryteria oceny prac to: oryginalność i jakość wykonania. Zdjęcie musi zostać wykonane po 1 stycznia 2020 roku.
g. W formularzu zgłoszeniowym należy dodać́ zdjęcia w formacie jpg i rozdzielczości do 2000 pikseli wzdłuż dłuższego boku. Laureaci konkursu zostaną poproszeni o bezzwłocznie dostarczenie plików cyfrowych w największej posiadanej rozdzielczości – umożliwiającej druk wysokiej jakości w formacie 50cm po dłuższym boku. W przypadku nie posiadania, lub nie dostarczenia przez Laureata takich plików, maksymalnie po upływie 48h od otrzymania informacji od organizatora o zakwalifikowaniu do finału, Organizator może odstąpić́ od przyznania nagrody i zakwalifikowaniu pracy do finału.
h. Nadsyłając pracę na konkurs, Uczestnik oświadcza, że jest jej autorem i posiada wszelkie prawa do dysponowania własnością intelektualną związaną z tą pracą. Ponadto Uczestnik oświadcza, że nadesłana praca nie narusza praw instytucji i osób trzecich, w szczególności wszystkich osób widocznych na fotografii / wideo, oraz że osoby te wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków w Konkursie oraz na ich rozpowszechnianie. W przypadku braku takowej zgody, Uczestnik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uzasadnione roszczenia tych osób i instytucji.
i. Nadesłane prace nie mogą zawierać́ treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe, oraz innych treści, których prezentacja publiczna jest prawnie zakazana. 
j. Decyzję czy zgłoszona fotografia realizuje temat konkursu, podejmuje Jury. 
k. Organizator poinformuje laureatów o wynikach konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
l. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie nadesłanych prac w czasie trwania Konkursu i po jego zakończeniu, na elektronicznych platformach informacyjnych Organizatora i Partnerów, w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram) Organizatora i Partnerów, oraz za pośrednictwem współpracujących z Organizatorem mediów, przy czym każda taka publikacja może odbywać się wyłącznie w kontekście Konkursu, jego promocji  i informacji o rezultatach.
 
7. Licencje
    a. Autor udziela Organizatorowi Konkursu bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji do korzystania z nadesłanych zdjęć / wideo, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, jego promocją i prezentacją wyników, w tym publikacji w prasie, na stronach internetowych oraz na wystawach 10. Leica Street Photo.. 
 
   b. Licencja jest udzielana na następujące pola eksploatacji: 
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
– w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b, powyżej – publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnienie prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. W szczególności uprawnia Organizatora Konkursu do bezpłatnego korzystania z utworów poprzez umieszczanie ich w Internecie i publikacjach prasowych związanych z Konkursem, wystawach pokonkursowych, plakatach i innych materiałach reklamowych promujących Konkurs oraz jego przyszłe edycje i wszelkie wydawnictwa związane z Konkursem. 
 
8. Postanowienia końcowe
    a. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy laureaci Konkursu spełniają̨ warunki określone w niniejszym regulaminie, jak również̇ w przepisach prawa. W tym celu Organizator może zażądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 
    b. Z udziału w Konkursie wyłączeni są̨ pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności pracownicy biorący udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.

7. Ochrona danych osobowych
a. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników Konkursu w zakresie związanym z jego realizacją.
b. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji Konkursu, jego promocji i informowania o wynikach, oraz zgodnie z jego regulaminem.
c. Organizator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
d. Organizator zapewnia bezpieczeństwo, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem wszelkich danych, w których posiadaniu znajdzie się w związku z realizacją Konkursu.